تشییع پیکر خادم مخلص و بی منت، سرهنگ پاسدار دکتر محمّد رضا فخر