برگزاری اجلاسیه 141 شهید سادات خراسان جنوبی

عکس امروز خراسان جنوبی: توحیدی فرد