تا اندیشه ها تغییرنکنند تغییر چهره ها فقط یک بازی است…!!!

امروز خراسان جنوبی – محمد راعی فرد mohammadraeifard@yahoo.com / اینکه ما تصور می کنیم در کشورهای اروپایی مردم چه زندگی‌های شاهانه‌ای دارند به دلیل اطلاعات غلطی است که به خورد ما داده می‌شود. اما از سویی دیگر برخی رسانه ها از نظر نوع و چینش خبری شرایط را به نوعی آگراندیسمان و روتوش می کنند […]