مراسم راهپیمایی مردم خراسان جنوبی در حمایت از اقدام شجاعانه سپاه و همزمان تشییع دو نفر از جانباختگان مراسم کرمان

        عکس امروز خراسان جنوبی: توحیدی فرد